22è Memorial Joan Camps/2021. Borsa d'estudi per a treballs sobre Granollers i el seu entorn comarcal

07 de novembre de 202122è Memorial Joan Camps/2021

Borsa d’estudi oferta per a la realització
de treballs d'història, economia i/o societat
sobre Granollers i el seu entorn comarcal

Bases

L’Associació Cultural de Granollers, a través del Centre d’Estudis
de Granollers, convoca la Borsa del 22è Memorial Joan Camps
corresponent a 2021, amb l’objectiu d’estimular els treballs
d’investigació sobre Granollers i el Vallès Oriental, que s’atorgarà
d’acord amb les bases següents:

1. La borsa, amb un caràcter biennal, s’adjudicarà a un projecte de
recerca sobre la història, l’economia o la societat de Granollers i/o
el seu entorn comarcal.

2. L’import de la borsa serà de 5.000 €. En el cas de ser declarada
deserta la borsa, el seu import podrà ser afegit a la convocatòria
següent, en la qual el Jurat podrà adjudicar-ne dues.

3. Els interessats han de presentar un projecte d’investigació
en el qual consti l’objectiu de l’estudi, les hipòtesis de treball,
la metodologia i el calendari previst per portar-lo a terme, i un
currículum del concursant o de cadascun dels membres de
l’equip de treball concursant.

4. Els projectes han de ser lliurats en versió PDF a l’adreça electrònica
secretaria@acgranollers.cat de l’Associació Cultural de
Granollers abans del 30 de setembre de 2022.

5. L’AC adjudicarà la borsa a proposta del Jurat integrat per
Jaume Dantí, Antoni Garrido, Montserrat Lorente, Pelai Pagès,
Jordi Pardo, Borja de Riquer, Isabel Rodà i Jordi Planas, que a més
actuarà com a secretari.

6. L’adjudicació de la borsa es farà pública durant el mes de
novembre de 2022.

7. El treball ha de ser realitzat en el termini màxim d’un any a partir
de la data d’adjudicació de la borsa, sota el control científic del
Jurat.

8. L’AC tindrà opció a publicar el treball en el termini de 18 mesos
a partir de la data del seu lliurament. Passat aquest temps, l’autor
el podrà editar pel seu compte, sempre que faci constar en l’edició
que el treball ha estat realitzat amb l’ajut de la borsa d’estudi
22è Memorial Joan Camps, i un cop publicat haurà de lliurar 10
exemplars a la Secretaria de l’AC.

9. El Centre d’Estudis de Granollers vetllarà perquè el treball tingui
la difusió apropiada.

10. La presentació de projectes d’investigació a aquesta convocatòria
pressuposa l’acceptació íntegra de totes les seves bases.

Granollers, octubre de 2021Veure l'arxiu adjunt: Fullet_Joan_Camps_2021.pdf


22è Memorial Joan Camps/2021. Borsa d'estudi per a treballs sobre Granollers i el seu entorn comarcal