L’assemblea de l’Institut d’Estudis Penedesencs ratifica la voluntat de consolidar-se com la institució cultural de referència del Penedès

16 de març de 2024
La 47a Assemblea de l’Institut d’Estudis Penedesencs celebrada a Olivella ha ratificat la voluntat de continuar sent la institució cultural de referència del Penedès, d’acord amb el seu àmbit i temàtiques d’actuació que abasten tot el Penedès i tots els àmbits acadèmics i científics.

La secretaria de l’IEP, Maria Teresa Sadurní, ha explicat la Memòria d’activitats de l’entitat al llarg del 2023 i que ha estat aprovada per l’assemblea. A manera de resum assenyalava que “al llarg de l’any 2023 l’IEP ha dut a terme 64 activitats (conferències, exposicions, sortides, excursions, debats, jornades, seminaris...) en diversos municipis penedesencs a les quals han assistit unes 1.700 persones i s’han activitat convenis de col·laboració amb 28 ajuntaments.”

La tresorera, Àngels Parés, ha informat dels comptes del 2023, en els que l’IEP ha consolidat la seva solidesa econòmica i equilibri pressupostari. També ha parlat dels ingressos de l’IEP que es resumeixen en les quotes dels socis (35%), ajuntaments i consells comarcals (25%), Diputacions, Generalitat i Estat (33%) i patrocini privat (7%). Finalment, ha presentat el pressupost pel 2024 fixat en 54.800 €.

El President de l’IEP, Ramon Arnabat, ha fet una valoració de la tasca de la Junta que va entrar l’abril del 2022 i ha centrat les línies d’actuació de futur: millorar la participació dels socis a l’entitat, aconseguir el reconeixement institucional i civil de l’IEP com a institució cultural de referència del Penedès, augmentar la participació dels joves a l’entitat i donar més visibilitat a la tasca de l’IEP.

A continuació de l’Assemblea Ordinària, s’ha celebrat una Assemblea Extraordinària amb l’objectiu d’adaptar els Estatuts de l’IEP a la realitat actual. Aquesta actualització passa per tres punts: 1) L’IEP es defineix coma institució cultural i científica, 2) el seu àmbit d’actuació passa a ser el de la Vegueria del Penedès i 3) els seus àmbits d’actuació s’amplien:

Són finalitats de la Institució cultural, la investigació, l’estudi i la divulgació de la història, l’art, el folklore, la llengua, la toponímia, la literatura, la geografia, l’arqueologia, la bibliografia, les ciències naturals, el patrimoni natural, el patrimoni material i immaterial, les ciències socials, la memòria democràtica i d’altres que es considerin oportunes dins l’àmbit d’actuació de l’Associació. Així mateix, com l’assessorament expert, col·laboració i participació en els mateixos àmbits amb les diferents Administracions Públiques quan aquestes ho sol·licitin.

Olivella – Penedès, 17 de març de 2024

L’assemblea de l’Institut d’Estudis Penedesencs ratifica la voluntat de consolidar-se com la institució cultural de referència del Penedès