Publicació número 153
Antoni Saumell i Soler
Miscel·lània in Memoriam

Autor/s: Edició a cura de Josep Maria Delgado, Jordi Ibáñez Fanés, Josep Pich MItjana i Lluís RiudorEdició: Primera

Any publicació:

Págines: 668

ISBN: 978-84-88042-59-0

Tema:

Periode:

Municipi/comarca:

Preu:

Índex:


Síntesi: