NOU CATÀLEG DEL PAISATGE DE LA VEGUERIA DEL PENEDÈS

08 d'abril de 2024
El nou CATÀLEG DEL PAISATGE DE LA VEGUERIA DEL PENEDÈS, obra de l’Observatori del Paisatge de Catalunya, en què l’IEP ha participat intensivament, i en alguns paisatges en règim de coautoria, durant més de sis anys, ha estat aprovat provisionalment, i es troba en període d’al·legacions durant l'exposició d’informació pública de tres mesos (del 6 de febrer al 7 de maig de 2024 (ambdós inclosos)

Podeu descarregar-vos gratuïtament (és de consulta pública) les memòries i tots els mapes, a l’enllaç web que us annexem de l’Observatori del Paisatge i també a l’edicte d’informació pública:

Penedès│Observatori del Paisatge (catpaisatge.net)

ANUNCI d’informació pública sobre l’aprovació amb caràcter previ del Catàleg de Paisatge del Penedès


El nou Catàleg del Paisatge del Penedès (àmbit Vegueria del Penedès)

L’encàrrec de l’Observatori del Paisatge de Catalunya a l’IEP es va iniciar el 20 de setembre de 2018 a instàncies del mateix Observatori, quan va tenir lloc una primera reunió, a la seu de l’IEP a Vilanova i la Geltrú, entre el Sr. Pere Sala i Martí, director de l’Observatori del Paisatge de Catalunya, el Sr. Jordi Grau Oliveras, coordinador del projecte del Catàleg del Paisatge del Penedès, i la llavors presidenta de l’IEP, Sra. Dolors García Martínez i el vicepresident de l’IEP, Dr. Josep Antoni Herrera i Sancho. Aquest darrer ha desenvolupat les tasques de coordinador del Paisatge, en la col·laboració de l’IEP amb l’Observatori del Paisatge de Catalunya, per tal de poder realitzar les aportacions tècniques i el treball de camp i de gabinet, en la realització del Catàleg del Paisatge del Penedès. Reunió en la qual es van assentar les diferents vies de col·laboració que han facilitat la realització i difusió del Catàleg del Paisatge del Penedès.

L’encàrrec de coordinació i col·laboració del Catàleg del Paisatge del Penedès de l’Observatori del Paisatge de Catalunya a l’IEP, el 20 de setembre de 2018, a la seu de l’IEP a Vilanova i la Geltrú. De dreta a esquerra, el Sr. Jordi Grau Oliveras, coordinador del projecte del Catàleg del Paisatge del Penedès a l’Observatori del Paisatge de Catalunya; el Sr. Pere Sala i Martí, director de l’Observatori del Paisatge de Catalunya; la llavors presidenta de l’IEP, Sra. Dolors García Martínez; i el Dr. Josep Antoni Herrera i Sancho, coordinador del Paisatge i vicepresident de l’IEP.

El Dr. Herrera, com a coordinador, va comptar entre els anys 2018 i 2024 amb el suport imprescindible d’un equip de voluntaris, investigadors i membres de l’IEP, especialistes en diferents disciplines transversals del paisatge, que han col·laborat, en diferents etapes, en les aportacions específiques que s’han dut a terme.


El paisatge, segons l’IEP

El paisatge és la identitat d’un país i la seva millor carta de presentació pel que fa a un territori. És viu, en constant transformació i, en les nostres contrades, totalment lligat a l’evolució de la societat humana. Hauríem de parlar de paisatge socioecològic, ja que forma part de l’imaginari cultural, i fora bo obrir bé el focus per efectuar-ne una bona aproximació holística. El paisatge té dimensions ètiques, estètiques, emocionals i sentimentals derivades de la mateixa intervenció humana i, sobretot, caldria aplicar sobre ell criteris de sostenibilitat ambiental.

Per aquestes raons, principalment, convé realitzar tot l’esforç necessari en la col·laboració i participació del nou catàleg, per tal aquesta eina esdevingui imprescindible en el posterior i correcte planejament urbanístic i territorial, present i futur, i sobretot en la salvaguarda, conservació i correcta gestió de tota mena d’espais naturals protegits (terrestres, costaners i marítims) de la Vegueria del Penedès.

Funcions territorials dels Catàlegs del Paisatge, segons l’Observatori

Els catàlegs de paisatge orienten la integració del paisatge en els instruments d’ordenació territorial a Catalunya a diferents escales, des dels plans territorials parcials fins al planejament urbanístic, tot passant pels plans directors territorials i els urbanístics.

Utilitat dels Catàlegs per als Plans Territorials Parcials

Segons determina la Llei de Protecció, Gestió i Ordenació del Paisatge, la classificació i caracterització dels paisatges, així com els objectius de qualitat associats a cadascun, seran incorporats amb caràcter normatiu com a normes, directrius i recomanacions del paisatge als set plans territorials parcials que elabora el Departament de Territori i Sostenibilitat i als plans directors territorials que el Departament consideri oportuns, prèvia consulta pública.

Utilitat dels Catàlegs per al Planejament Urbanístic

Seran els mateixos plans territorials parcials i, depenent de cada cas, també els plans directors territorials, els que determinaran en quins supòsits les directrius del paisatge seran d’aplicació directa, d’incorporació obligatòria en la modificació i revisió del planejament urbanístic, o bé quan constituiran únicament recomanacions per al planejament urbanístic i per a altres plans o programes de naturalesa sectorial amb afecció en el paisatge. Des del punt de vista del planejament urbanístic, a més, els catàlegs de paisatge es conceben com a eines de gran utilitat per a tècnics d'urbanisme.

Utilitat dels Catàlegs per a les Comissions Territorials d’Urbanisme

Les comissions territorials d’urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya emeten informes en el procediment d’avaluació ambiental, resolen expedients de planejament, atorguen autoritzacions d’obres en sòl no urbanitzable, elaboren estudis de detall, projectes d’urbanització i instruments de gestió i informes sobre l’autorització d’usos i obres provisionals. Per als representants de les comissions territorials d’urbanisme, els catàlegs de paisatge són una eina molt útil, ja que es doten de directrius i recomanacions en clau paisatgística que poden ajudar a determinar la idoneïtat o no d’alguns dels projectes sobre els quals han d’elaborar informes.

Paisatge marítim. Penedès Marítim. Massís de Garraf. (Foto: Dr. J.A. Herrera)

Rascler, forma de dissolució exocàrstica sobre calcàries cretàciques, amb líquens crustacis. Massís de Garraf. (Foto: Dr. J.A. Herrera)

La valoració del coordinador del Paisatge de l’IEP

Segons el Dr. J.A. Herrera, aquest nou Catàleg del Paisatge del Penedès constitueix una gran obra col·lectiva de tots els penedesencs i també de les seves entitats i administracions. És la síntesi de tota la història natural i del paisatgisme del Penedès. Mai fins ara, s’havia abordat un estudi d’aquestes dimensions, amb tanta rigorositat i nivell de detall. La professionalitat i gran dedicació de l’equip humà de l'Observatori del Paisatge de Catalunya ho ha fet possible. Col·laborant sempre amb l’IEP, trepitjant el territori, dedicant anys al treball de camp i de gabinet i, sobretot, entrevistant, escoltant atentament, dialogant, deixant-se acompanyar als llocs pels propis penedesencs i entitats de cada territori i paisatge estudiat.

...Em recorda la gran obra enciclopèdica de la “Història Natural del Països Catalans”, publicada per Enciclopèdia Catalana al 1984 i el 1992, i suplementada amb tres volums més entre el 1992, el 2010 i el 2012. Llavors hi varen participar tots els meus antics professors universitaris. El que ara tenim a les mans és una mena, més o menys aproximada al nostre territori, d'“Història Natural del Paisatge de la Vegueria del Penedès”, absolutament comparable. Una fita acadèmica i paisatgística molt remarcable del nostre Penedès...”, manifesta el Dr. J.A. Herrera.

La possibilitat de millora i esmena

Ja que es troba dins del període d’al·legacions durant el present tràmit d’exposició a informació pública (3 mesos) que hi figura a l’edicte recentment publicat per govern de la Generalitat de Catalunya:

ANUNCI d’informació pública sobre l’aprovació amb caràcter previ del Catàleg de Paisatge del Penedès

Encara hi ha possibilitat d’una gran participació pública en proposar millores, esmenes, altres enfocaments, i tot allò que es consideri escaient per millorar-ne el resultat final, i d’obtenir, abans de la seva aprovació definitiva, un Catàleg encara més perfeccionat. És molt important aquesta revisió final pública i amb capacitat de participació ciutadana i d’entitats per enriquir, corregir, advertir i obtenir al final, un Catàleg del Paisatge del Penedès totalment operatiu. 
Nucli de Ribes (el Garraf), vist des dels Colls i Miralpeix. Penedès Marítim. (Foto: Dr. J.A. Herrera)

Reconeixement de l’Observatori del Paisatge a l’IEP

El 14 d’abril de 2020, l’Observatori del Paisatge de Catalunya edita un llibre amb motiu del seu 15è aniversari (30 de novembre de 2004) i reconeix la col·laboració continuada de l’IEP des de la seva fundació: “Quinze anys': trajectòria i reflexions dels quinze anys de l'Observatori (2020)”

....L’Observatori del Paisatge de Catalunya del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya acaba de publicar el llibre “Quinze anys. Observatori del Paisatge”, commemoratiu del 15è aniversari de la seva fundació i ha incorporat en ell, de forma destacada, la participació de l’IEP des dels seus inicis...”

En el capítol Diàleg (del paisatge), a la seva pàgina 52, ha dedicat a doble plana una fotografia en especial reconeixement a la nostra institució, l’IEP, i també al Centre d’Estudis del Paisatge Vitivinícola (CEPVI). Podem reconèixer en la fotografia a l’arquitecte Pau Batlle i Solé, llavors vocal de la Junta Directiva del CEPVI, a l’Àngels Travé i Ràfols coordinadora del Patrimoni Cultural Immaterial de l’IEP, i el Dr. Josep Antoni Herrera i Sancho, coordinador del Paisatge i vicepresident de l’IEP, en un dels diversos tallers de treball del nou Catàleg del Paisatge del Penedès.


L’Observatori del Paisatge de Catalunya del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya va publicar el 2020 el llibre “Quinze anys': trajectòria i reflexions dels quinze anys de l'Observatori (2020)”, commemoratiu del 15è aniversari de la seva fundació. 


Pàg. 52 del llibre. Taller de proposta realitzat al Vendrell, divendres 7 de juny de 2019, de 17:30h a 20:30h a L’EINA, Espai Empresarial. D’esquerra a dreta: Pau Batlle i Solé, Àngels Travé i Ràfols, Dr. Josep Antoni Herrera i Sancho.

L’IEP pioner a Catalunya en estudis de paisatge, fins i tot abans de la fundació de l’Observatori del Paisatge de Catalunya.

Pocs anys després de fundar-se l’IEP (15 de maig de 1977) es va constituir la Secció de Botànica (1979), coordinada pel Dr. J. A. Herrera, que durant algunes dècades va estudiar, difondre i publicar diversos aspectes paisatgístics del llavors anomenat Gran Penedès. Les seves expedicions i sortides botàniques per tot el Penedès varen ser molt concorregudes, i també d’aquella època és la publicació per fascicles col·leccionables de Les plantes medicinals del Gran Penedès, al cor de la revista bimestral d’informació comarcal Gran Penedès, que editava llavors l’IEP.

El primer encàrrec pròpiament en estudis específics de paisatge arribà al 2004, fins i tot abans de fundar-se l’Observatori del Paisatge de Catalunya l’any 2007, i des de la Presidència de l’IEP s’encomanà la seva coordinació i direcció al Dr. J.A. Herrera.

El Consell Comarcal de l’Alt Penedès incorporà a l’IEP, l’any 2004, a l’equip de treball per a la redacció de “l’Estudi del Paisatge Vitivinícola de l’Alt Penedès” i posteriorment també l’incorporà per a la Carta del Paisatge de l’Alt Penedès.

L’Institut d’Estudis Penedesencs (IEP) ha participat després molt activament amb l’Observatori del Paisatge de Catalunya, i també amb els quatre Consells Comarcals de la vegueria. Des dels treballs previs, fins als estudis i edicions dels diferents catàlegs del paisatge, fins al moment aprovats i publicats, i que abasten el nostre àmbit territorial. 

Així, el gener de l’any 2004, com ja hem esmentat abans, —amb anterioritat a la creació de l’Observatori del Paisatge, el 30 de novembre de 2004 — participa, a través del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, a “l’Estudi del Paisatge Vitivinícola de l’Alt Penedès” i després a la “Carta del Paisatge de l’Alt Penedès”.

L’any 2006 i següents amb el “Catàleg del Paisatge del Camp de Tarragona”, a través del Consell Comarcal del Baix Penedès, ja que incloïa la Plana del Baix Penedès, els Litorals del Baix Penedès i els del Garraf.

Més tard, el 2010 i següents, amb el “Catàleg del Paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona”, a través del Consell Comarcal del Garraf, que integrava, entre molts altres àmbits, la Plana del Penedès, les Valls de l’Anoia i el Garraf.

El 2014 i següents amb el “Catàleg del Paisatge de les Conques Centrals”, que integrava la Serra d’Ancosa i les Valls d’Anoia.

El 2015 i següents amb el Consell Comarcal de l’Anoia en el “Catàleg del Paisatge de l’Anoia”.

Finalment, el 2017-2018, amb la “Carta del Paisatge del Garraf”, a través del Consell Comarcal del Garraf.


L’IEP, representat pel vicepresident i coautor Dr. Josep Antoni Herrera, signa la Carta del Paisatge del Garraf, al davant el conseller de Territori i Sostenibilitat, Hble. Sr. Damià Calvet, i la presidenta del Consell Comarcal del Garraf, Sra. Glòria García, en la Sala Gòtica de la masia d’en Cabanyes de Vilanova i la Geltrú, el 3 de maig de 2019. La Carta abasta els municipis de Canyelles, Sant Pere de Ribes, Cubelles, Olivella, Sitges i Vilanova i la Geltrú, on viuen gairebé 147.000 habitants. 


L’acte de signatura de la carta es va realitzar a la masia d’en Cabanyes, la seu del Consell Comarcal del Garraf, el 3 de maig de 2019. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, i la presidenta del Consell Comarcal del Garraf, Glòria Garcia, i el vicepresident de l’IEP i coautor, Dr. Josep Antoni Herrera, van signar la Carta i, a continuació, s’hi van adherir ajuntaments i entitats de la comarca. També hi van assistir secretari d’Hàbitat Urbà i Territori, Agustí Serra, i el director de l’Observatori del Paisatge de Catalunya, Pere Sala i les alcaldesses i alcaldes de la comarca del Garraf.

Participants al final del Taller de treball d’especialistes en paisatge del Catàleg del Paisatge del Penedès, al castell de marca de Subirats (l’Alt Penedès), el 25 de setembre de 2018. L’IEP és representat pel vicepresident i coordinador del Paisatge, Dr. Josep Antoni Herrera.Interior de la sala noble del castell, durant el Taller de treball d’especialistes en paisatge del Catàleg del Paisatge del Penedès, al castell de marca de Subirats (l’Alt Penedès), el 25 de setembre de 2018. El Dr. J.A. Herrera, com a vicepresident i coautor, representa a l’IEP i coordina el Paisatge.Interior de la sala noble del castell de marca de Claramunt (l’Anoia), durant el Taller de treball d’especialistes en paisatge del Catàleg del Paisatge del Penedès, el 26 de setembre de 2018. El Dr. J.A. Herrera representa a l’IEP i coordina el Paisatge.


Participants al final del Taller de treball d’especialistes en paisatge del Catàleg del Paisatge del Penedès, al castell de marca de Castellet (el Garraf), el 2 d’octubre de 2019. L’IEP és representat pel vicepresident i coordinador del Paisatge, Dr. Josep Antoni Herrera.

Ara, doncs, des de l’IEP s’ha encetat amb l’Observatori del Paisatge de Catalunya la síntesi final, que no tan sols integrarà les anteriors cartes i catàlegs del paisatge d’àmbit penedesenc, fins ara repartides i disperses en els anteriors catàlegs enumerats línies amunt, sinó un catàleg de nou. Fent servir els anteriors com a bibliografia o mapes de referència, però tornant des de zero a trepitjar el territori, a tornar-lo a fotografiar, a entrevistar de nou a tothom, i tot això en cada espai o racó de la vegueria del Penedès. Des dels històrics territoris anomenats inicialment “Gran Penedès”, amb valor fundacional del mateix IEP: Valls de l’Anoia - Carme, Alt Penedès, Baix Penedès i el Garraf, i fins als actuals nous territoris incorporats en l’àmbit de la Vegueria del Penedès: Rubió-Castelltallat-Pinós, Costers de la Segarra, Conca d’Òdena, Montserrat i Pla de Montserrat, Alt Gaià i Serres d’Ancosa, principalment.


Els Colls i Miralpeix. Litoral al Garraf. Penedès Marítim. (Foto: Dr. J.A. Herrera)

Els Gegants. Els Colls i Miralpeix. Litoral al Garraf. Penedès Marítim. (Foto: Dr. J.A. Herrera)

Com s’ha gestat, en nou, el Catàleg del Paisatge del Penedès

Les primeres sessions informatives. Per preparar el Catàleg de Paisatge va resultar indispensable la col·laboració de tots els penedesencs i penedesenques. És per això que entre l’Observatori del Paisatge i la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat es varen organitzar quatre sessions informatives on s’explicà què és un catàleg, la presentació dels treballs preliminars i, sobretot, es varen explicar les diverses maneres que hi ha per col·laborar en la seva elaboració. Les quatre sessions varen tenir lloc el 2019 a: 12 de juny: Museu Molí Paperer de Capellades; 13 de juny: Museu Pau Casals de Sant Salvador (El Vendrell); 14 de juny: Casal d’Entitats de Sant Sadurní d’Anoia; 15 de juny: Masia d’en Cabanyes de Vilanova i la Geltrú.

L’enquesta web ciutadana. En aquests espais de trobada, també es va presentar una de les principals eines que la ciutadania té per participar en el Catàleg de Paisatge del Penedès: l’enquesta a través del web on es fan preguntes vinculades a la relació que té cadascú amb el seu paisatge. Aquesta informació és molt útil per a l’equip que elabora el Catàleg de Paisatge, ja que permet identificar nous elements que tenen valor, espais que cal millorar i, en definitiva, plantejar objectius i propostes que s’ajustin millor a la singularitat de cada paisatge. L’enquesta, va restar oberta fins a finals del mes de desembre de 2018 i varen respondre alguns centenars de penedesencs; es podia omplir a través de l’enllaç: https://catalegpenedes.typeform.com/to/sceKny o també s’hi podia accedir a través del web oficial del Catàleg: paisatgependes.cat

El vídeo. Una altra de les novetats que es va presentar a les sessions és el vídeo que es va preparar expressament per donar a conèixer el Catàleg del Paisatge del Penedès i promoure’n la participació: https://vimeo.com/272531024. Finalment, també es van explicar les altres eines de participació que es van anar desenvolupant. Es tractava de vuit sessions en format taller/debat, que es varen celebrar entre el setembre i el novembre de 2018 on, per una banda es tractaren temes relacionats amb la identificació de valors i les dinàmiques del paisatge i, per l’altra, s’abordaren els objectius i les propostes que plantejarà el Catàleg de Paisatge del Penedès.

Cada taller es va desplegar a través de tres dinàmiques de treball.

La primera es va centrar en els elements que conformen el caràcter de la Vegueria del Penedès, que va servir per contrastar la proposta de l’equip redactor. Alguns dels elements que es van recollir són la vinya, amb tot el patrimoni de camins, construccions de pedra seca, cellers i el canvi cromàtic del paisatge al llarg de l’any; la xarxa de petits nuclis rurals, tant de la Plana del Penedès com d’altres paisatges de la zona nord de l’àmbit territorial; així com altres elements com els corredors lineals d’infraestructures, el litoral, les fites i fons escènics (amb una importància destacada dels castells i torres), els boscos, les urbanitzacions i les indústries de riu (sobretot molins paperers i fariners).

La segona ja es va centrar en els valors i els miradors de cada unitat de paisatge. En aquest cas, els participants van escollir, a partir d’una llista prèvia, els valors i miradors més rellevants de cada paisatge i al mateix temps van aportar nova informació.

El tercer exercici es va focalitzar en les dinàmiques i incidències sobre el paisatge de cada unitat i va conduir a un debat final sobre l’evolució actual i futura del paisatge del Penedès.


Taller del monestir de Santa Oliva al 27/09/2018

Els nombrosos tallers de treball d’especialistes, dedicats a les unitats de paisatge que formen part de la Vegueria del Penedès, es van portar a terme al llarg del 2018 i principis de 2019, amb un nombre limitat d’especialistes de diferents institucions i entitats, entre les quals destacava la coordinació que sempre exercia l’IEP. Els inaugurals, i més importants, varen tenir com a seu de celebració tres castells de marca i un monestir de la Vegueria. Una seu històrica i rellevant per a cadascuna de les quatre comarques: taller de diagnosi del castell de Subirats al 25/09/2018, taller al castell de Claramunt al 26/09/2018, taller del monestir de Santa Oliva al 27/09/2018, taller del castell de Castellet al 02/10/2018. Seguits de diversos fòrums i nombrosos processos de participació ciutadana a Igualada, Vilafranca del Penedès, el Vendrell i Vilanova i la Geltrú. Sempre una seu per a cada capital de les quatre comarques.

Nous tallers de proposta només per a administracions, institucions i entitats.

Per continuar avançant en l’elaboració del Catàleg, a partir del mes de juny de 2019 es varen dur a terme una nova sèrie de nous tallers de treball per a especialistes dirigits només a administracions, institucions, entitats i a qualsevol persona especialista interessada que ho acredités. L’objectiu d’aquestes sessions, a part d’explicar els avenços en el catàleg i contrastar la informació generada, va ser el de recollir propostes d’accions prioritàries a incorporar al Catàleg del Paisatge.

Cada taller, durant el 2009, va tenir lloc en una de les ciutats que exerceixen la capitalitat de comarca de la vegueria del Penedès, i es va centrar en l’àmbit territorial de la seva comarca:

Els primers tallers es varen realitzar al Vendrell, divendres 7 de juny, de 17:30h a 20:30h a L’EINA Espai Empresarial; Vilafranca del Penedès, divendres 14 de juny, de 17:30h a 20:30 a l’Edifici de l'Enològica; Igualada el dissabte 8 de juny, de 10h a 13:00h a l’Espai Cívic Centre; Vilanova i la Geltrú el divendres 28 de juny, de 17:30h a 20:30h al Centre Cívic Sant Joan.

Per a més informació:

ElCatàleg de paisatge del Penedès, aprovat amb caràcter previ |Observatori del Paisatge (catpaisatge.net)

Inici| Observatori del Paisatge (catpaisatge.net)

L’Observatori del Paisatge de Catalunya edita un llibre amb motiu del seu 15è aniversari i reconeix la col·laboració continuada de l’IEP des de la seva

S'aprova,finalment, l'avantprojecte de Pla territorial parcial del Penedès |La Fura (lafurapenedes.cat)NOU CATÀLEG DEL PAISATGE DE LA VEGUERIA DEL PENEDÈS